C#

TabControl İçinde Tab Gösterme Gizleme

C#
TabControl içindeki istediğimiz tab'ı gizleme gösterme olayını checkbox a bağladım. CheckBox işaretli değilse tab gösterilmiyor. if (CheckBox1.Checked == false) { this.TabPage1.Hide(); TabControl1.TabPages.Remove(TabPage1); } else { TabControl1.TabPages.Insert(3, TabPage1); this.TabPage1.Show(); TabControl1.SelectedTab = TabPage1; }   Not:  TabControl1.TabPages.Insert(3, TabPage1); Satırındaki 3 rakamı 3. tab olarak göster demektir. Ama kaç tane tab olduğunu bu noktada bilemezsiniz. 3 yerine TabControl1.TabCount komutunu kullanabilirsiniz. 1. tab ın 0 ile indexlendiğinden tab sayısı ile eklediğiniz zaman yeni eklenen tab sona eklenecektir.

c# sql Veritabanı Yedeğini Alma

C#
baglanti.Open(); SqlCommand command = new SqlCommand(); command = new SqlCommand(@"backup database VERİTABANIADI to disk = @directory with init,stats=10", baglanti); command.Parameters.AddWithValue("@directory", string.Concat("d:/DOSYAADI.bak")); command.ExecuteNonQuery(); baglanti.Close();

C# MidiForm Kullanma

C#, Genel
Midiform kullanmak istediğimiz formun İlk önce formun isMidiContainer  özelliğini true yapıyoruz. İkinci bir form açıyoruz. Birinci form içinde oluşturduğumuz butona ikinci_form yeni= new ikinciform(); yeni.MdiParent = this; yeni.Show();   alt formun ana formu kaplamasını isterseniz, alt formun load olayına this.WindowState = FormWindowState.Maximized; yazabilirsiniz.   Birden Fazla Form Açılmasını Engelleme Birden fazla form açılmasını, yeni form açarken açık olanları kapatarak engellemiş oluruz.   if(ActiveMdiChild!=null) { foreach (Form frm in this.MdiChildren) { frm.Close(); } } fiyatlar yeni = new fiyatlar(); yeni.MdiParent = this; yeni.Show();    

C# ile Sitelerden İçerik Çekme – C# ile Bot Yapma

Bilgisayar, C#, Genel
Sitelerden içerik çekmek için önce forma şu başvuruları ekliyoruz. using System.Net; using System.IO;   İçerik alınacak site adresinin girileceği bir textbox oluşturdum. private void ara() { string site= ""; try { site=  TextBox.Text;     WebRequest SiteyeBaglantiTalebi = HttpWebRequest.Create(aranacak); WebResponse GelenCevap = SiteyeBaglantiTalebi.GetResponse(); StreamReader CevapOku = new StreamReader(GelenCevap.GetResponseStream()); string KaynakKodlar = CevapOku.ReadToEnd(); int IcerikBaslangicIndex = KaynakKodlar.IndexOf("<li class=") + 29; int IcerikBitisIndex = KaynakKodlar.Substring(IcerikBaslangicIndex).IndexOf("</li>"); sonuc_label.Text = KaynakKodlar.Substring(IcerikBaslangicIndex, IcerikBitisIndex); } catch (Exce